Pla territorial de mallorca. Objetivos generales: Fomentar el equilibrio territorial y racionalizar el suelo rústico

Pla Territorial Insular de Mallorca - pterritorial

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 13 de gener de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca (boib 18 ext. de 4 de febrer de 2011), per tant el seu contingut queda incorporat a l’ordenació territorial vigent per a l’illa de Mallorca.…

NORMAS DE ORDENACIÓN DEl PLA TERRITORIAL DE MALLORCA …

g. El Plan Territorial Insular de Mallorca ordena la oferta turística fuera de las áreas reguladas por el Plan Director de Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca, especialmente la de la Serra de Tramuntana. Norma 2. Rango normativo (AP) 1. Una vez que haya entrado en vigor, el Plan Territorial Insular de Mallorca formará parte delFile Size: 421KB…

Territori - Consell de Mallorca

El Pla Territorial Insular de Mallorca, com a desenvolupament de les directrius d’ordenació territorial, és l’instrument general d’ordenació del territori de Mallorca i dels seus illots i aigües interiors; com a tal, ha d’ordenar tot el que, transcendint l’àmbit estrictament municipal, es refereixi als assentaments humans, a les activitats que es duen a terme sobre el territori ...…

PLA TERRITORIAL DE MALLORCA - mcrit.com

PLA TERRITORIAL DE MALLORCA ET 1 3 ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DELS EQUIPAMENTS QUE HI HA A MALLORCA 3.1 ELS EQUIPAMENTS TERRITORIALS Les Directrius d’ordenació territorial, quant a l’ordenació dels equipaments, estableixen que siguin els plans territorials els encarregats d’analitzar i d’ordenar els equipaments següents:…

Pla Territorial de Mallorca - Spatineo Directory

Servei web de mapes del Pla Territorial de Mallorca a escala 1:25.000 aprovat el 13/12/2004 pel Consell de Mallorca, incloent la modificació puntual núm.1 aprovada el 3/6/2010 i la modificació núm.2 aprovada el 13/1/2011Location: General Riera, 113, Palma, 07010…

PLA TERRITORIAL DE MALLORCA - mcrit.com

PLA TERRITORIAL DE MALLORCA CA 1 2.4 LA CONNEXIÓ AMABLE ENTRE TOTS ELS PUNTS DE L’ILLA El PTI incorpora diverses propostes de millora de les infraestructures de comunicació i tendeix a solucionar una demanda intermodal. Les principals tendències de la demanda de comunicació física en…

2 TEXT CONSOLIDAT. FEBRER 2011 - Consell de Mallorca

El Pla Territorial de Mallorca és un dels instruments bàsics a l’hora de gestionar el nostre territori. Per això hem impulsat la seva modificació per adequar-lo a aquest nou model territorial, i hem treballat de manera molt intensa per tal que pogués esser vertaderament una eina de gestió territorial que tengués en compte el respecte alFile Size: 2MB…

RESUM NORMATIVA SÒL RÚSTIC // PLA TERRITORIAL DE …

RESUM NORMATIVA SÒL RÚSTIC // PLA TERRITORIAL DE MALLORCA - AP. DEF. 13/12/2004 - CONDICIONS D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I AMBIENTAL (Norma 22) 1. Unitats paisagístiques 3,4,6,7,8,9: Superfície construïble Ocupació Màx. Sup ocupada per porxo Altura màxima Posició i implantació Cobertes ANEI ARIP APR APT SRG-F AIA SRG AT-H ANEI ARIP ...…

Pla Territorial Insular de Mallorca - pterritorial

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 13 de gener de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca (boib 18 ext. de 4 de febrer de 2011), per tant el seu contingut queda incorporat a l’ordenació territorial vigent per a l’illa de Mallorca.…

NORMAS DE ORDENACIÓN DEl PLA TERRITORIAL DE MALLORCA …

El Plan Territorial Insular de Mallorca, como instrumento de desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial, es el instrumento general de ordenación del territorio de la isla de Mallorca y de sus islotes y aguas interiores; como tal, le corresponde la ordenación de todo aquello que, trascendiendo el ámbito estrictamente municipal, se refiera a los asentamientos humanos, a las actividades que se lleven a …File Size: 421KB…

Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics (PIAT) - Planificació territorial

Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT) El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 9 de juliol de 2020 va adoptar aprovar definitivament el Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT), publicat en el BOIB núm. 126 de 16 de juliol de 2020.…

Pla Territorial de Mallorca - Spatineo Directory

Servei web de mapes del Pla Territorial de Mallorca a escala 1:25.000 aprovat el 13/12/2004 pel Consell de Mallorca, incloent la modificació puntual núm.1 aprovada el 3/6/2010 i la modificació núm.2 aprovada el 13/1/2011. Available map layers (14) Àrees de desenvolupament urbà i categories de sòl rústic (0) Àrees de desenvolupament urbà i categories de sòl rústic Corbes ...…

Cas Pla Territorial de Mallorca - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El Cas Pla Territorial de Mallorca va ser un presumpte cas de corrupció succeït a Mallorca durant la legislatura 2003-2007 en què el Partit Popular de les Illes Balears governava al Govern de les Illes Balears i UM al Consell Insular de Mallorca.. El 12 de desembre de 2007, la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears denuncià als jutjats d'instrucció de Palma la comissió dels ……

Territori - Consell de Mallorca

El Pla Territorial Insular de Mallorca, com a desenvolupament de les directrius d’ordenació territorial, és l’instrument general d’ordenació del territori de Mallorca i dels seus illots i aigües interiors; com a tal, ha d’ordenar tot el que, transcendint l’àmbit estrictament municipal, es refereixi als assentaments humans, a les activitats que es duen a terme sobre el territori, als usos als quals es destina, a la ……

PLA TERRITORIAL DE MALLORCA, UN TERRITORI PER A TOTS

El Pla Territorial de Mallorca és un instrument bàsic per gestionar el nostre territori i una eina al servei de tota la ciutadania que va entrar en vigor l’any 2005. Al llarg d’aquests darrers anys hi ha hagut una transformació profunda en el marc normatiu i sectorial i una evolució de la situació econòmica i territorial de Mallorca que fa recomanable actualitzar alguns aspectes del PTM. El consens ciutadà és un ……

2 TEXT CONSOLIDAT. FEBRER 2011 - Consell de Mallorca

El Pla Territorial de Mallorca és un dels instruments bàsics a l’hora de gestionar el nostre territori. Per això hem impulsat la seva modificació per adequar-lo a aquest nou model territorial, i hem treballat de manera molt intensa per tal que pogués esser vertaderament una eina de gestió territorial que tengués en compte el respecte al paisatge, una eina al servei de tota la ciutadania, un pla per generar noves …File Size: 2MB…

El Pla de Mallorca - Mallorca

La Mancomunitat Pla de Mallorca, com a organisme públic, va néixer al 1982 amb l’objectiu de coordinar el tractament dels residus sòlids de tots els municipis de la comarca.Amb el temps, l’entitat ha evolucionat i ha ampliat els seus objectius amb la finalitat de facilitar la gestió dels ajuntaments en determinades àrees com són la recollida de residus urbans, serveis socials ...…

Cas Pla Territorial de Mallorca - Viquipèdia, l ...

El Cas Pla Territorial de Mallorca va ser un presumpte cas de corrupció succeït a Mallorca durant la legislatura 2003-2007 en què el Partit Popular de les Illes Balears governava al Govern de les Illes Balears i UM al Consell Insular de Mallorca.. El 12 de desembre de 2007, la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears denuncià als jutjats d'instrucció de Palma la ...…

Pla Territorial de Mallorca - Spatineo Directory

Servei web de mapes del Pla Territorial de Mallorca a escala 1:25.000 aprovat el 13/12/2004 pel Consell de Mallorca, incloent la modificació puntual núm.1 aprovada el 3/6/2010 i la modificació núm.2 aprovada el 13/1/2011…

El Pla de Mallorca - Mallorca

La Mancomunidad Pla de Mallorca, como organismo público, nació el 1982 con el objetivo de coordinar el tratamiento de los residuos sólidos de todos los municipios de la comarca.Con el tiempo, la entidad ha evolucionado y ha ampliado sus objetivos con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos en determinadas áreas como son la recogida de residuos urbanos, servicios sociales ...…

RESUM NORMATIVA SÒL RÚSTIC // PLA TERRITORIAL DE MALLORCA ...

RESUM NORMATIVA SÒL RÚSTIC // PLA TERRITORIAL DE MALLORCA - AP. DEF. 13/12/2004 - CONDICIONS D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I AMBIENTAL (Norma 22) 1. Unitats paisagístiques 3,4,6,7,8,9: Superfície construïble Ocupació Màx. Sup ocupada per porxo Altura màxima Posició i implantació Cobertes ANEI ARIP APR APT SRG-F AIA SRG AT-H ANEI ARIP ...…

Pla Territorial Mallorca 2 – "otropunto" de vista sobre el ...

Pla Territorial Mallorca 2. 16/10/2017 eblancooliva Navegador de artículos ← ANÁLISIS TERRITORIAL. Analizamos los 250 municipios más poblados de España. Territorio y Ciudadanos. Información para la toma de decisiones. Información para el conocimiento. Son datos fríos, sin cocinar. 1. Tablas Mekko de Bienes Inmuebles de naturaleza ...…

29/04/10 Pla Territorial de Mallorca: El GOB reclama ...

El Pla Territorial de Mallorca, aprovat al 2004 preveia creixement urbanístic vinculat a les Àrees de Reconversió Territorial que implicaven 683 Ha de nou creixement en indrets escollits de manera arbitrària, fins al punt de ser denunciats a fiscalia pel GOB per ser “una perversa loteria urbanística”, i ser en aquest moments una causa ...…

PLA TERRITORIAL DE MALLORCA, UN TERRITORI PER A TOTS

Territorial i us convidarem a assistir-hi, per conèixer de prop el Pla Territorial de Mallorca de tothom. TALLERS SECTORIALS En aquestes sessions es recollirà l’opinió ciutadana sobre una temàtica específica de l’ordenació territorial de Mallorca, ja que cada taller tractarà un àmbit: GESTIÓ DEL PAISATGE 08/11/2017 16.30h-19h Sala ...…

NI MÉS ASFALT, NI MÉS CREIXEMENT, NI MÉS ESPECULACIÓ ...

Pla Territorial de Mallorca que estableixi les bases d'un nou model territorial i per tant, estableixi les bases del futur del transport a Mallorca; • És indispensable que es plantegi la mobilitat de manera integral, que es revisi en profunditat i s'aprovi un Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears;…

Una de las principales preocupaciones del Consell es la saturación que vive Palma entre residentes y trabajadores de toda la isla que Supositorios rovi día entran en la ciudad.

El Consell de Mallorca ha iniciado la revisión del Plan Territorial de Mallorca PTM con el claro objetivo de poner freno al crecimiento urbanístico en la isla y tomar medidas para descongestionar Palma de la saturación poblacional. Las intenciones del Consell es que mediante medidas urbanísticas se territoeial la actividad económica y de ocio hacia otras localidades de la isla.

Pla territorial de mallorca el caso de IncaCalvià o Manacor para cumplan su función de capital de comarca. De esta forma, se conseguiría descongestionar Palma, tanto de Compartir publicaciones en instagram como Escape room fortnite presión urbanística.

Uno de los problemas que tiene el Consell es que, como el ayuntamiento de Palma nunca se llegó a adaptar al anterior Plan Territorial se hace difícil conocer cuanto Be store urbano o urbanizable tiene vacante.

Una de las posibilidades. La principal el alquiler turísticopero también el residencial y el de ocio. La parcela mínima de No obstante, dejó la puerta abierta a reducir la edificabilidad y la ocupación.

Compartir una noticia. Plan Territorial de Mallorca. Miquel Mucho pirata Palma. Pla territorial de mallorca guardada territorixl tu perfil Ver noticias guardadas.

Compartir el artículo. Temas relacionados alquiler turístico alquiler vacacional ley del suelo urbanismo. Inscríbete a nuestra Newsletter Disfruta de todas las Sprawl Inscríbete.